Tydliga faser och beslutspunkter

Förutsättningarna för ett lyckat projekt och en anläggning som möter kundens alla behov grundläggs redan i arbetet med att kartlägga kraven och förutsättningarna. I det här skedet tittar vi på behovet och alla påverkade faktorer. Ska det nya byggas in i befintliga lokaler, vilka mått gäller, anpassning mot befintliga maskiner, bemanning etc. Allt det som ligger till grund för en genomarbetad offert och vår överenskommelse med kunden.

Förstudie/Utredning

Om det nya ska byggas i befintliga lokaler börjar vi med att mäta upp lokalerna och hur det nya ska passa mot det befintliga. Anläggningen ritas sedan upp så att detaljkonstruktionen kan påbörjas. Här tar vi även reda på och kontrollerar hur den befintliga anläggningen är eltekniskt uppbyggd.

Konstruktion

I nära samarbete mellan mekanik-, automations- och elkonstruktörer ritas anläggningen upp i detalj. Maskinerna ritas upp produktvis parallellt med att el-ritningar för alla funktioner produceras samt att styrsystemen programmeras och konfigureras.

Tillverkning

I takt med att ritningarna produceras sker avrop till Renholmens samarbetspartners och underleverantörer inom såväl mekanisk tillverkning som elutrustning och apparatskåp.

Leverans

Just-in-time inför varje fas av montaget levereras de färdiga maskinerna och elutrustningen till montageplatsen.

Montage

Renholmens projekt- och montageledare leder arbetet på plats. Såväl det mekaniska som el-montaget genomförs av utvalda samarbetspartners. Planeringen sker i nära samarbete med kunden för att synkroniseras med egna eller andra leverantörers åtaganden avseende t ex byggnads- och fundamentarbeten, eventuella montageöppningar samt sprinkling och allmän belysning.

Driftsättning

Arbetet med driftsättning startar när alla maskiner är färdiginstallerade och uppkopplade till elnätet. I det första steget testas alla funktioner utan virke för att sedan successivt upprepa alla procedurer med stegvis ökning av virkesmängden.

Övertagande

När anläggningen är igång och har nått upp till en överenskommen kapacitetsnivå sker en överlämning av anläggningen till beställaren. Från och med tidpunkten för övertagandet börjar också garantitiden räknas.

Godkänd anläggning

Det sista steget i Renholmens leveransåtagande är beställarens godkännande av anläggningen. I det skedet är slutbesiktningen klar och anläggningen uppfyller den kapacitet och prestanda som utlovats. Vidare är dokumentationen överlämnad och personalen utbildad.

Service

När anläggningen är godkänd och i full drift övergår Renholmen från rollen som leverantör till servicepartner. I de flesta fall tecknar vi ett serviceavtal med kunden som omfattar regelbundna besök med besiktning och service av anläggningen.

Utvärdering

För Renholmen är erfarenhetsåterföringen från vår projektverksamhet en vital ingrediens i vårt ständiga förbättringsarbete. Såväl under som efter projekten genomförs en kontinuerlig uppföljning av genomförandet och resultatet.