Ströläggaren används för att bygga paket för den efterföljande torkprocessen. En ströautomat lägger in torkströn mellan virkesskikten. Virkesbitarna placeras varannan till höger respektive vänster i skiktet för att samma paketlängd skall kunna åstadkommas oavsett dimensioner, för att virkestorkarna skall kunna fyllas optimalt och få så gynnsamma förutsättningar för torkningen som möjligt. Ströna placeras i rader tvärs över virkesbitarna i rader rakt ovanför varandra vilket är viktigt för stabiliteten i paketen. Stabila paket är viktigt för efterföljande processer.

  • Stabila paket
  • Ströraderna rakt ovanför varandra
  • Samma paketlängder med dubbla jämnänder
  • Högsta kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Skapar optimala förhållanden för den efterföljande torkprocessen

Funktionsbeskrivning

Ströläggaren kan bestå av olika maskinenheter, här ett exempel på uppställning:

RULLSTÄLL GÄNGAT LÄGGARE 2924
En delad kedjetransportör tar emot virke i tvärtransport. En delning möjliggör för en operatör att bromsa upp den första transportören för att underlätta arbetet med att rätta till virkesbitar. Därefter ändjämnas virkesbitarna i ett rullställ för att sedan transporteras vidare i dess tvärriktning. Rullstället består av drivna snedställda rullar som ändjämnar virkesbitarna mot en roterande stoppskärm.

BUFFERTREGULATOR CONRAD 2195
En kedjetransportör med en integrerad bandtransportör tar emot virkesbitar som transporteras vidare i tvärriktning mot enstycksmataren. Optimering av frammatningshastigheten av virke mot enstycksmatare, bestående av fotoceller och programvara som mäter förhållandet mellan luft och virke i den volym som kommer över tranportören och automatiskt anpassar hastigheten så att maximal fyllnadsgrad erhålles på inmatningsbordet. Den integrerade bandtransportören optimerar virkesflödet mot enstycksmataren.

ENSTYCKSMATARE TURBO 2540
Ur ett virkesskikt som matas med ett konstant tryck mot ett fast stopp på en plan kedjetransportör enstycksmatas virkesbitarna genom att underliggande pneumatiskt manövrerade bandklaffar lyfter upp den virkesbit som skall matas mot överliggande drivna bandklaffar. Samtidigt som virkesbiten lyfts över den fasta stoppkanten kläms den in mellan de parvis monterade bandklaffarna och matas in på medbringare i den efterföljande medbringartransportören. De övre bandklaffarna är elektriskt (ställdon) höj och sänkbara och har samtidigt en pneumatisk fjädringsfunktion.

ÄNDJÄMNINGSSEKTION DUBBELDRAGNING 2343
Underliggande drivna rullar ändjämnar virkesstycken mot fasta stoppskärmar under transport. Kedjetransportörens kedja är försedd med medbringare i två höjdnivåer. Vid första rullstället ändjämnas alla virkesstyckena mot en dämpad stoppskärm. Vid det andra rullstället förs varannan virkesbit över till motsatta sidan för att där ändjämnas mot en andra fast dämpad stoppskärm.

STAPLINGSSEKTION STRÖLÄGGARE 2901
Styckevis transporteras virkesstyckena med en medbringarförsedd transportörkedja in på en skiktuppbyggnadstransportör som vid fullt skikt accelererar fram så att nytt skikt kan påbörjas. När fullt skikt kommer till rätt position, lyfts skiktet upp av vridbara utläggningsarmar som transporterar ut det på pakethissen, där det sänks, och armarna återgår och skiktet dras av och läggs på pakethissens konsoler. Arbetscykeln upprepas tills rätt inställt antal virkesstycken finns på pakethissen. Vid fullt paket sänks pakethissen ned och paketen transporteras ut.

Tekniska data

Kapacitet: Max 16 utlägg/min(dimensionsberoende)
Produktnummer: 2901, 2902, 2341, 2343, 2540, 2195, 2924
Option: Enkeldragning av virket
Möjlighet till två olika paketlängder
Skiktspridning vid läggning av varierande bredder i samma paket.